Links for 2b2t-api

2b2t_api-1.0.0-py3-none-any.whl
2b2t_api-1.0.0.tar.gz