Links for A2G

A2G-2020.0.1-py3-none-any.whl
A2G-2020.0.1-py3.6.egg
A2G-2020.0.1.tar.gz