Links for ADTLib

ADTLib-2.0.1.tar.gz
ADTLib-2.0.2.tar.gz
ADTLib-2.1.2.tar.gz