Links for AGFramework

AGFramework-1.0.1.55.tar.gz
AGFramework-1.0.1.57.tar.gz
AGFramework-1.0.1.58.tar.gz
AGFramework-1.0.1.59.tar.gz
AGFramework-1.0.1.66.tar.gz
AGFramework-1.0.1.67.tar.gz
AGFramework-1.0.1.68.tar.gz