Links for ai-qianxian-201807-201810

ai-qianxian-201807-201810-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201807_201810-2023.2.15.0-py3-none-any.whl