Links for akshara

akshara-0.0.1-py3-none-any.whl
akshara-0.0.1.tar.gz
akshara-0.1.0-py3-none-any.whl
akshara-0.1.0.tar.gz
akshara-1.0.0-py3-none-any.whl
akshara-1.0.0.tar.gz