Links for alakazam

alakazam-0.5.0.tar.gzalakazam-0.4.1.tar.gzalakazam-0.2.0.tar.gzalakazam-0.3.0.tar.gzalakazam-0.1.2.tar.gzalakazam-0.2.2.tar.gzalakazam-0.1.1.tar.gzalakazam-0.4.0.tar.gzalakazam-0.6.0.tar.gzalakazam-0.2.1.tar.gzalakazam-0.1.0.tar.gzalakazam-0.1.3.tar.gzalakazam-0.2.3.tar.gz