Links for ALALI

ALALI-0.0.1.tar.gz
ALALI-0.0.2.tar.gz
ALALI-1.0.0.tar.gz