Links for analytics-python-findhotel

analytics-python-findhotel-1.3.1.tar.gz
analytics-python-findhotel-1.4.0.tar.gz
analytics-python-findhotel-1.5.0.tar.gz
analytics-python-findhotel-1.6.0.tar.gz
analytics-python-findhotel-1.6.1.tar.gz