Links for animelyrics

animelyrics-0.1.0-py2.py3-none-any.whl