Links for anyfig

anyfig-0.0.1.tar.gz
anyfig-0.0.2.tar.gz
anyfig-0.0.3.tar.gz