Links for api-2b2t

api_2b2t-1.0.4-py3-none-any.whl
api_2b2t-1.0.4.tar.gz