Links for AREM

AREM-1.0.0.linux-x86_64.tar.gz
AREM-1.0.0.tar.gz
AREM-1.0.1.tar.gz