Links for arfx

arfx-2.2.3.tar.gzarfx-2.2.0.tar.gzarfx-2.2.2.tar.gzarfx-2.2.6-cp27-none-macosx_10_13_x86_64.whlarfx-2.2.1.tar.gzarfx-2.2.5.tar.gzarfx-2.2.6.tar.gzarfx-2.2.6-cp36-cp36m-macosx_10_13_x86_64.whlarfx-2.0.1.tar.gzarfx-2.2.4.tar.gz