Links for Arispy

Arispy-0.1.tar.gz
Arispy-0.2.tar.gz