Links for arya

arya-1.1.5-py2-none-any.whlarya-1.1.5-py2.7.eggarya-1.1.2.tar.gzarya-1.1.5.tar.gz