Links for asphalt-py4j

asphalt-py4j-1.1.0.tar.gzasphalt_py4j-3.0.1-py3-none-any.whlasphalt_py4j-1.0.1-py34.py35-none-any.whlasphalt_py4j-1.1.0-py34.py35-none-any.whlasphalt-py4j-1.0.1.tar.gzasphalt-py4j-3.0.1.tar.gzasphalt_py4j-1.0.0-py34.py35-none-any.whlasphalt_py4j-2.0.0-py3-none-any.whlasphalt-py4j-3.0.0.tar.gzasphalt-py4j-1.0.0.tar.gzasphalt_py4j-3.0.0-py3-none-any.whlasphalt-py4j-2.0.0.tar.gz