Links for BaiduMapAPI

BaiduMapAPI-0.1.2-py3-none-any.whl
BaiduMapAPI-0.1.2.tar.gz