Links for BasiliskJS

BasiliskJS-0.5.tar.gz
BasiliskJS-0.6.tar.gz
BasiliskJS-0.8.tar.gz