Links for BatchAdapt

BatchAdapt-0.1.tar.gz
BatchAdapt-0.2.tar.gz
BatchAdapt-0.21.tar.gz
BatchAdapt-0.22.tar.gz
BatchAdapt-0.3-py3.7.egg
BatchAdapt-1.1.tar.gz
BatchAdapt-1.2.tar.gz