Links for BMI160-i2c

BMI160_i2c-0.1-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.1.tar.gz
BMI160_i2c-0.2-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.2.tar.gz
BMI160_i2c-0.3-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.3.tar.gz
BMI160_i2c-0.4-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.4.tar.gz
BMI160_i2c-0.5-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.5.tar.gz
BMI160_i2c-0.6-py3-none-any.whl
BMI160_i2c-0.6.tar.gz