Links for Botic

Botic-1.0.4.tar.gz
Botic-1.1.0.tar.gz
Botic-1.1.1.tar.gz
Botic-1.1.2.tar.gz
Botic-1.1.3-py3.5.egg
Botic-1.1.3.tar.gz
Botic-1.1.4.tar.gz