Links for BulkSMS

BulkSMS-0.2a2.tar.gz
BulkSMS-0.3.tar.gz