Links for C-Rank

C-Rank-1.tar.gz
C-Rank-2.tar.gz
C-Rank-3.tar.gz