Links for chatpy

chatpy-0.2.1.zipchatpy-0.2.2-py2.7.eggchatpy-0.2.1.win-amd64.exechatpy-0.2.2.zipchatpy-0.2.1-py2.7.egg