Links for CIM

CIM-13.19.1.tar.gz
cim-14.02.tar.gz
cim-14.12a1.tar.gz