Links for CLamPy

CLamPy-1.0.tar.gz
CLamPy-1.1.tar.gz
CLamPy-1.2.tar.gz