Links for CMCpy

CMCpy-0.1.tar.gz
CMCpy-0.2.tar.gz
CMCpy-0.3.tar.gz