Links for DARTSeg

DARTSeg-1.0.0-py3-none-any.whl
DARTSeg-1.0.0.tar.gz