Links for DFinfo

DFInfo-0.1.tar.gz
DFinfo-0.2.tar.gz
DFinfo-0.3.tar.gz