Links for DjangoBan

DjangoBan-1.0.0.tar.gz
DjangoBan-1.1.0.tar.gz
DjangoBan-1.2.0.tar.gz
DjangoBan-1.3.0.tar.gz
DjangoBan-1.4.0.tar.gz
DjangoBan-1.5.0.tar.gz
DjangoBan-1.6.0.tar.gz
DjangoBan-1.7.0.tar.gz
DjangoBan-1.8.0.tar.gz
DjangoBan-1.9.0.tar.gz
DjangoBan-2.0.0.tar.gz