Links for DummyValidator

DummyValidator-0.0.0.1-py3-none-any.whl
DummyValidator-0.0.0.1.tar.gz