Links for Embeder

Embeder-0.1.0.tar.gz
Embeder-0.1.1.tar.gz
Embeder-0.1.2.tar.gz