Links for ErplyAPI

ErplyAPI-0.2015.01.07.tar.gz
ErplyAPI-0.2015.01.16.tar.gz
ErplyAPI-0.2016.09.12.tar.gz