Links for FAVRIP

FAVRIP-0.0.1.tar.gz
FAVRIP-0.2.0.tar.gz
FAVRIP-0.2.1.tar.gz