Links for FC_CLI

FC_CLI-0.0.1.tar.gz
FC_CLI-0.0.2.tar.gz
FC_CLI-0.0.3.tar.gz