Links for FeedSynchronizer

FeedSynchronizer-1.0.0.tar.gz
FeedSynchronizer-1.0.1.tar.gz