Links for FiShPy

FiShPy-1.2.tar.gz
FiShPy-1.3.tar.gz