Links for Fregger

Fregger-0.10.1.tar.gz
Fregger-0.10.2.tar.gz
Fregger-0.10.3.tar.gz
Fregger-0.10.5.tar.gz
Fregger-0.10.6.tar.gz
Fregger-0.10.7.tar.gz