Links for Galfgets

Galfgets-0.1.2.tar.gz
Galfgets-0.1.3.tar.gz
Galfgets-0.1.4.tar.gz
Galfgets-0.1.6.tar.gz
Galfgets-0.2.4-py3-none-any.whl
Galfgets-0.2.4.2-py3-none-any.whl
Galfgets-0.2.4.2.tar.gz
Galfgets-0.2.4.3-py3-none-any.whl
Galfgets-0.2.4.3.tar.gz
Galfgets-0.2.4.tar.gz