Links for gdrivepy

gdrivepy-1.7.tar.gz
gdrivepy-1.8.tar.gz