Links for Geoza

Geoza-0.0.1.tar.gz
Geoza-0.0.2.tar.gz
Geoza-0.0.3.tar.gz