Links for GPUtil

GPUtil-1.2.0.tar.gz
GPUtil-1.2.1.tar.gz
GPUtil-1.2.2.tar.gz
GPUtil-1.2.3.tar.gz
GPUtil-1.3.0.tar.gz
GPUtil-1.4.0.tar.gz